GUSTAVO TOLCHINSKY | Secretari de la Junta de Govern

Control de l'exercici: vetllar per la bona praxi mèdica


Una les funcions essencials del Col·legi consisteix en actuar com a garant de la protecció de la salut dels ciutadans

Per garantir que l'exercici professional s'adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones pràctiques, la Junta de Govern inicia i resol procediments que poden tenir l'origen en una denúncia rebuda per un usuari o company de professió, per petició raonada d'un altre òrgan o per una actuació d'ofici. Així, i per tal de conèixer les circumstàncies del cas concret i avaluar el tipus de procediment que haurà de seguir-se, la Junta acorda l'obertura d'un expedient d'informació reservada, la resolució del qual pot constituir l'arxiu perquè els fets no són constitutius d'infracció de les normes deontològiques o professionals, o l'arxiu amb recomanacions en els supòsits en què els fets no són constitutius d'infracció deontològica o professional, si bé l'actuació professional del metge, des del punt de vista de la Institució, podria ser millorable.

El 2018, dels 315 expedients tramitats (144 iniciats durant l'any), s'han acordat 172 resolucions, de les quals 167 han suposat l'arxiu de l'expedient perquè no quedava acreditada la comissió de cap infracció i en 5 casos s'ha resolt també amb l'arxiu, si bé s'ha considerat oportuna la possibilitat d'adreçar recomanacions al professional. Així mateix, s'han tramitat 10 expedients disciplinaris, 4 dels quals s'han incoat durant l'any i 4 es troben en suspensió, atesa l'existència d'un procés judicial pels mateixos fets. Se n'han resolt 6, que han comportat entre d'altres 1 sanció d'amonestació i 3 inhabilitacions professionals per a l'exercici, una de les quals per un període de cinc anys a un col·legiat per haver divulgat i dut a la pràctica amb pacients oncològics l'anomenat Mètode Hamer. Es dona la circumstància que l'any 1995 el mateix col·legiat ja va ser objecte d'una altra inhabilitació del CoMB per fets pràcticament idèntics per un període de dos anys. La resolució del Col·legi va ser ratificada judicialment pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en aquella ocasió.

D'altra banda, i pel que fa al procediment de mesures de control preventiu de l'exercici, la Junta ha acordat mesures en 46 ocasions davant dels indicis de manca de plena competència o capacitat per al normal exercici de la professió. D'aquests casos, en 37 ocasions s'han acordat mesures terapèutiques i de tutela (contracte terapèutic), en 2 ha estat necessari requerir al professional que s'abstingui d'exercir durant un temps determinat i en 4 ocasions s'ha determinat la necessitat de fer un dictamen amb l'objectiu de valorar la competència i la capacitat del metge per a l'exercici professional.

Aquestes mesures no tenen caràcter de sanció i responen a la filosofia preventiva de la Corporació en compliment de les funcions que té atribuïdes de garantir l'adequació de l'exercici professional a les bones pràctiques, amb la potenciació dels instruments necessaris per complir-les que poden consistir en: requeriments al metge d'abstenir-se de fer determinades activitats, tècniques o procediments professionals; de sotmetre's a un reciclatge formatiu específic; de millorar l'utillatge, les instal·lacions o els protocols emprats; de cessar en un determinat tipus de publicitat, o altres de proporcionats.


 


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM