Comptes col·legials

LLUÍS ESTEVE | Tresorer de la Junta de Govern

Un pressupost amb marcat accent social

 

El primer pressupost dissenyat per la nova Junta de Govern per a la legislatura 2018-2022 va ser elaborat amb la voluntat d'abordar tres eixos prioritaris: l'accent social, la solidaritat i el professionalisme. L'accent social, que es basa en la solidaritat entre col·legiats, es plasma en tres àmbits:

1. L'abordatge dels problemes de salut dels metges mitjançant el programa PAIMM: malaltia mental, addiccions, exercici professional saludable i ajuda un company/deixa't ajudar.

2. La promoció del benestar i la qualitat de vida dels metges i llurs famílies a través del Programa de Protecció Social, amb una àmplia cartera de prestacions d'atenció social i a la dependència, conciliació de la vida professional i personal, activitats formatives, ajuts per viduïtat, orfenesa i defunció.

3. Les bonificacions i exempcions de la quota col·legial als metges joves, en situació de precarietat laboral, als expatriats en activitats de cooperació, per maternitat/paternitat, per incapacitat temporal de durada superior a 90 dies, per atur, per jubilació i honorífics.

En l'àmbit professional, cal destacar com a novetat la posada en marxa de l'Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL) i els 20 anys del PAIMM. També, les iniciatives destinades a apropar el Col·legi als col·legiats i a la millora permanent de l'exercici professional i la seguretat clínica, que es concreten en un seguit d'iniciatives formatives, informatives i de divulgació. S'han fet sessions sobre responsabilitat professional mèdica i seguretat clínica en hospitals i centres d'atenció primària; orientació professional al final del MIR i al metge jove; seminaris de preparació per a la jubilació; sessions sobre obligacions i responsabilitats dels professionals relatives a documentació clínica. Hi hagut també actes sobre els aspectes medicolegals en atenció primària, els fòrums d'emprenedoria i les jornades de divulgació mèdica, així com altres activitats de caire més social i de reconeixement i trobades de professionals a través de les seccions col·legials i les juntes comarcals del Col·legi.

Quotes col·legials

En l'apartat de quotes col·legials és significativa la reducció de la quota col·legial del 50 % per als metges joves i per als metges en situació de "precarietat laboral", i la bonificació total de la quota col·legial en els supòsits de maternitat/paternitat i d'incapacitat temporal de durada superior a 90 dies. També el manteniment de l'exempció de la quota col·legial per als metges en atur, els expatriats en activitats de cooperació, en jubilació i honorífics. Aquesta partida ha evolucionat lleugerament per sobre del pressupost, un 1,75 %, per un increment del nombre de col·legiats respecte al pressupost.

Els ingressos procedents del Grup Med, que corresponen a ingressos per comissions i a ingressos per lloguers de les diferents societats del Grup, mitjançant l'esforç realitzat per aquestes societats s'ha incrementat un 7,23%.

En resum, s'ha liquidat de forma satisfactòria i positiva un pressupost que ha permès protegir i acompanyar el col·lectiu de col·legiats més vulnerable, fomentar la solidaritat dels metges amb els seus companys i afavorir la participació i proximitat col·legial.


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM