El Grup Med

 

Albert Lluch
Conseller delegat – director general

El Grup Med: vocació de servei i compromís amb els metges de Catalunya

El Grup manté uns elevats estàndards en la gestió i ofereix un ampli ventall de serveis als més de 59.000 clients i el seu rendiment econòmic reverteix en projectes col·legials

Des de la seva creació per part del Col·legi de Metges de Barcelona, el Grup Med ha consolidat la seva funció per tal d'oferir solucions competitives i de qualitat, tot contribuint amb els rendiments generats al finançament del Col·legi. Durant tot aquest temps, el Grup ha cercat oferir un servei integral basat en la confiança, un valor central i vertebrador, incorporant productes i serveis amb una marcada orientació social.

El Grup Med, per tant, ha desenvolupat la seva activitat i prestat els seus serveis basant- se en els valors de la confiança, la professionalitat i la innovació. En aquest marc d'actuació, al Grup Med li cal mantenir uns elevats estàndards d'excel·lència en la seva gestió. A través d'una constel·lació de societats que presenten tipologies i activitats diverses, el Grup ofereix als més de 59.000 clients un ampli ventall de serveis en quatre àmbits preferents, l'assegurador i de prevenció social, el financer, el d'assessorament i consultoria i el tecnològic. Els seus beneficis econòmics reverteixen en el Col·legi, i en conseqüència permeten finançar millors projectes col·legials, així com més serveis i ajuts socials i econòmics per als col·legiats i les seves famílies.

El Grup Med ha adquirit l'experiència i els coneixements que li permeten adaptar-se a les necessitats dels clients en cada moment, i ha fet d'aquesta expertesa un punt fort d'especialització, per millorar l'eficiència i generar noves oportunitats d'actuació en favor dels metges i la resta de clients. Un paper essencial en la consecució d'aquest repte el juga la tecnologia, un factor de desenvolupament clau per al Grup, i un dels seus àmbits d'actuació preferent.

Els resultats de l'exercici 2016 responen a un any caracteritzat per la solidesa del model de negoci i confirmen la tendència positiva de creixement dels últims anys, fruit de l'esforç dels nostres professionals i de la confiança que ens atorguen els clients.

Darrere del creixement sostingut del Grup Med hi ha un equip de més de 260 professionals conscients que l'evolució del Grup ha d'anar lligada a la seva responsabilitat amb el negoci, les persones i l'entorn. Una responsabilitat que implica contribuir al progrés social a través de l'activitat del Grup, des dels principis del compromís ètic i el bon govern corporatiu, d'acord amb els valors del seu únic accionista, el CoMB.

El Grup Med ha assumit el pacte amb la preservació del medi ambient com un element essencial de la seva estratègia de responsabilitat corporativa. Si bé l'impacte mediambiental de les empreses del Grup és menor que el que produeixen altres sectors, tota activitat empresarial necessita polítiques de sostenibilitat. Així, el Grup Med incorpora mesures i accions per augmentar la seva eficiència i estalvi a través d'una Política de Responsabilitat Social Corporativa que s'emmarca en el Codi de Bon Govern Corporatiu del Grup, l'instrument que estableix el nostre marc relacional i que planteja un codi de conducta compartit per tota l'organització, aprovat pel soci únic el 2013.

Estem preparats i disposats a continuar creixent i oferint als clients un projecte atractiu, il·lusionant i –també cal fer-ho notar–, rendible i sostenible. La nostra excel ·lent posició competitiva, la sòlida estructura organitzativa i financera del Grup i, especialment, les persones que integren les seves empreses i serveis, són els millors actius de què disposem per afrontar amb èxit els reptes que ens hem proposat.

Dels resultats i dels projectes més importants de les societats del Grup Med en trobareu més informació a les pàgines que segueixen, en l'exercici de transparència que ens obliguem a fer. Us convidem, per tant, a aprofundir en tots aquests aspectes que posen de manifest la tasca de tots els professionals del Grup Med durant l'últim any, la seva implicació i el seu esforç, que seguiran estant a disposició de tots els metges col·legiats que ho desitgin.


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKZURICH