Comptes col·legials

 

Lluís Esteve
Tresorer de la Junta de Govern

L'estat de la tresoreria del Col·legi: Resultat i balanç de l'exercici 2016

El 25 % del pressupost s'ha destinat a despesa social, un àmbit en el qual destaca el Programa de Protecció Social (PPS), el Programa de Protecció contra Agressions, la Fundació Galatea amb el programa PAIMM i les Beques Bada

El balanç i la liquidació pressupostària del 2016 es va presentar a finals de març del 2017, en una sessió de l'Assemblea de Compromissaris. Aquests estats comptables, que foren auditats de manera externa, van ser aprovats favorablement amb el 74 % dels vots.

Cal destacar un augment dels ingressos per sobre del pressupostat per les quotes col·legials degut a l'augment de col·legiats, a l'increment d'inscripcions al Centre d'Estudis Col·legials, a l'aportació del Grup Med i a l'alliberament dels fons del litigi amb la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias (OMC). Els recursos d'aquest fons han estat aplicats íntegrament a la subscripció d'una pòlissa col·lectiva –que assegura la prestació d'una bona part de les assegurances d'orfandat de l'any 2007 fins al 2024– i que possibilitarà al Col·legi abordar altres necessitats assistencials detectades i, per tant, millorar la viabilitat i la sostenibilitat futura del Programa de Protecció Social (PPS), que és finançat amb les quotes dels col·legiats.

Pel que fa a les quotes col·legials, es continuen aplicant les següents bonificacions:

→ Reducció del 50 % per als metges joves i en situació de precarietat laboral.

→ Reducció del 100 % de la quota col·legial per als metges expatriats en activitats de cooperació.

→ Exempció de la quota col·legial per als metges en atur, en jubilació i honorífics.

→ Reducció de la quota col·legial en un 50 % per als col·legiats en els supòsits de maternitat/paternitat i d'incapacitat temporal de durada superior a 90 dies.

El 38 % del pressupost d'explotació del Col· legi s'ha destinat a despeses d'estructura, un import molt per sota del que és habitual en una empresa de serveis (50-60 %). El 25 % del pressupost s'ha dedicat a despesa social, solidaritat col·legial i sensibilitat social. Dins d'aquest capítol, s'ha de destacar el Programa de Protecció Social, el Programa de Protecció contra Agressions, les despeses destinades al sosteniment de la Fundació Galatea, les Beques Bada i el Museu de la Medicina. El 27 % del pressupost col·legial s'ha destinat a la resta de despeses de funcionament, on s'inclouen, entre d'altres, despeses de reparació i conservació, subministrament i altres serveis. El 10 % de les despeses correspon a quotes OMC, impostos i comissions dels certificats.

Com a conclusió, i de manera resumida, cal esmentar que el pressupost liquidat compta amb la dotació més gran de caràcter social de tota la història del Col·legi de Metges de Barcelona, destinada a programes d'atenció i ajuda als metges que es troben en circumstàncies complicades i a les bonificacions i exempcions en la quota col·legial.COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKZURICH