Presentació

Les prioritats del primer any de mandat

Defensa de la professió des del rigor i el compromís

JAUME PADRÓS I SELMA, president del Col·legi de Metges de Barcelona

L'activitat s'ha orientat bàsicament cap a la defensa de la professió i de la qualitat i la seguretat de l'exercici

Malgrat que, com a la resta d'institucions, la incertesa econòmica i política ha continuat dominant la situació ambiental, cal dir que el 2015 ha estat un any molt positiu pel que fa al conjunt d'accions del Col·legi. L'activitat s'ha orientat bàsicament cap a la defensa de la professió i de la qualitat i la seguretat de l'exercici, tant en l'àmbit públic com en el privat, tot reforçant els àmbits de participació col·legial i de suport als professionals amb més necessitats. I, tot això, sense deixar d'estar presents en els grans debats socials i mediàtics.

La professió i el CoMB continuen esdevenint un marc de referència per als nostres conciutadans que dia a dia, refermen la confiança que dipositen en nosaltres. Això ens obliga a oferir un plus d'autoexigència i responsabilitat, sense deixar, però, de reivindicar unes condicions laborals i econòmiques dignes, tot denunciant les situacions de precarietat laboral, en especial dels metges joves. En aquest punt, hem insistit una i altra vegada en la necessitat de trobar un consens polític ampli que permeti la sostenibilitat i viabilitat del sistema sanitari.

Aquest Informe Anual recull tot allò essencial que s'ha materialitzat durant el 2015 en tots els àmbits d'actuació institucional. Especialment intensa ha estat l'actuació en àrees com les de regulació i control de l'exercici i de seguretat clínica i responsabilitat professional. Els posicionaments col·legials s'han fet més presents als mitjans de comunicació, així com la veu de la nostra institució en defensa de la professió i dels valors del sistema sanitari.

Amb tot, no vull obviar les moltes i grans aportacions que han generat les diferents àrees col·legials desenvolupant nous programes i actuacions.

En resum, em plau presentar amb orgull el que ha estat el bagatge brillant del treball d'un gran i extens equip, fet des de l'honestedat, el rigor i el compromís.


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKZURICH