INFORME ANUAL 2009

Debat sobre la professió

 • Els metges d'hospital advoquen per un canvi de model amb més participació dels professionals.
  Elvira Bisbe, Roser Garcia Guasch, Jaume Roigé, Enric Roche, Joaquim Camps i Màrius Morlans

  Pensem que s'ha tocat fons i que les dures restriccions pressupostàries anunciades tenen uns riscos i unes conseqüències molt greus per al nostre excel·lent sistema públic de salut, que ens poden abocar a una atenció defi cient en un futur pròxim i a una pèrdua de qualitat no assumible

 • Les propostes dels metges d'atenció primària per a la sostenibilitat del sistema sanitari públic.
  Lurdes Alonso, Jaume Sellarès, Mireia Sans, Àngels López i Josep Maria Benet

  Les retallades ja han afectat el salari dels professionals de manera important, però els ciutadans també hi han aportat el seu esforç a través de l'augment de les llistes d'espera, el copagament i algunes incomoditats. El sistema sanitari públic, que és fruit de l'esforç de generacions senceres i del treball de molts professionals, ara també necessita reformes estructurals

 • L'efecte de les retallades en la qualitat de la formació dels metges residents.
  Adriana Bataller, Roser Garcia Guasch i Gustavo Tolchinsky

  Cada comissió de docència i cada unitat docent acreditada per a la formació de residents, davant les amenaces que poden comportar la incertesa, la inèrcia diària i la dificultat d'adaptar-se als canvis, juntament amb les restriccions econòmiques, s'ha de replantejar la gestió de la docència i de la formació continuada, fent-les possibles i assumint el canvi necessari com una oportunitat que només serà factible amb el compromís de la majoria

 • El COMB analitza la situació professional dels joves metges especialistes un cop finalitzada la formació MIR.
  Adriana Bataller i Berenguer Camps

  En el futur, els joves especialistes sembla que estaran abocats a trobar més dificultats, segons especialitat i nacionalitat, per incorporar-se laboralment en un mercat amb condicions cada vegada més precàries

 • El debat sobre la feminització de la professió mèdica.
  Pilar Arrizabalaga

  Les metgesses poden ser tan efi caces com els metges a l'àmbit assistencial, fi ns i tot alguns autors han apuntat que més, per tenir, en general, unes millors habilitats de comunicació, empatia i compassió

 • Medicina convencional i medicina complementària.
  Montserrat Gaya

  La medicina no convencional, complementària, o mal anomenada alternativa, és holística, veu la persona com un tot, que és més que la suma de les parts, on les diferents funcions orgàniques tenen una interrelació psicobiològica, motriu i de comportament. Necessita ser avaluada amb un mètode científic més afí a la seva idiosincràsia

 • L'assetjament laboral.
  Miquel Bruguera i Màrius Morlans

  L'any 2012, la Junta de Govern del COMB ha decidit iniciar un conjunt d'actuacions per reduir la magnitud d'aquest problema entre els metges de Barcelona. En aquest sentit, ha creat una comissió per reflexionar sobre aquest tema i fer les propostes que consideri avinents per afrontar els casos de mobbing amb el màxim de rigor possible

 

Mutual Medica BBVA ANDBANK Zurich