INFORME ANUAL 2009

Programa de protecció social

  • El Programa de Protecció Social atén 1.304 persones de la "població COMB" durant l'any 2010.
    Antoni Calvo

    El PPS ha destinat el 69,5% dels recursos a l'atenció social i a la dependència, el 29,5% a la conciliació de la vida personal i familiar amb l'activitat professional i l'1% a la promoció d'activitats de protecció social

  • El Programa de Protecció Social es consolida.
    Jaume Padrós

    L'Assemblea de Compromissaris va prendre l'acord de posada en marxa del PPS amb l'objectiu de decidir les prioritats d'atenció dels nostres metges, d'acord amb el nou marc legal, i amb la voluntat implícita de mantenir com a mínim el mateix nivell de les aleshores prestacions educatives i periòdiques ofertes pel Patronato Social Príncipe de Asturias

 

Mutual Medica BBVA FIBANC Zurich