Codi de deontologia

Projecte de modificació del Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

Segon tràmit d’informació pública

Com sabeu el Codi de Deontologia del CCMC es troba en procés de revisió i modificació amb l’objectiu d’adaptar-lo als nous reptes de la professió.

Seguint el procediment establert, el Plenari del CCMC, en sessió de 20 de gener de 2021, va considerar les al·legacions rebudes en el tràmit d’informació pública del Projecte de modificació del Codi de Deontologia del CCMC, obert mitjançant anunci publicat al DOGC en data 28 d’octubre de 2019.

Atenent a la modificació substancial que, conseqüència de les al·legacions estimades, s’ha introduït en algunes normes del Projecte, i a la introducció d’altres normes de nova redacció, el Plenari del CCMC ha acordat sotmetre a un segon tràmit d’informació pública les normes que suposen un canvi substancial en el Projecte de modificació del Codi de Deontologia del CCMC ja presentat a informació pública.

Per això, es procedeix a l’obertura d’aquest segon tràmit d’informació pública durant el termini d’un mes, perquè tots els col·legiats i les col·legiades tinguin coneixement de les noves normes i de les que han estat objecte de modificació substancial, i puguin formular les al·legacions i suggeriments que considerin convenients, exclusivament respecte de les normes que es sotmeten a informació en aquest tràmit, que es poden trobar en el següent enllaç (o a la Secretaria del Col·legi), prèvia identificació del col·legiat.

Accés a les normes que es sotmeten a segon tràmit

De conformitat amb l’anunci publicat al DOGC, el termini finalitzarà el dia 8 d'agost de 2021.

Les al·legacions es poden presentar:

Per via electrònica

Mitjançant un escrit adreçat al CCMC, que es pot presentar al seu registre o al registre del CoMB (en ambdós casos, Passeig de la Bonanova 47, Barcelona).